YM Bhiksu Tadisa Paramita Mahasthavira

Kumpulan dokumentasi kegiatan YM Bhiksu Tadisa Paramita Mahasthavira semasa hidupnya.